به گزارش ایرنا، براساس پیشنهاد دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها که به تایید کمیسیون تلفیق هم رسیده است قیمت حامل های انرژی بر خلاف تصور عمومی به یکباره به نرخ بین المللی(فوب خلیج فارس) عرضه نخواهد شد.

براساس ماده یک بند الف لایحه هدفمند کردن یارانه ها دولت حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل های انرژی را به حداقل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس می رساند.

به همین دلیل هدفمند کردن یارانه ها به معنای افزایش شدید قیمت ها به یکباره نیست بلکه در برخی از حامل های انرژی مانند برق و گاز، نرخ به صورت تدریجی و ظرف مدت سه سال آزاد می شود.

براساس این گزارش، پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی کشور تعلق خواهد گرفت و براساس پیش بینی وزیر اقتصاد در صورت تصویب 20 هزار میلیارد تومان برای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس به طور متوسط به هر خانواده چهار نفره مشمول، حدود 80 هزار تومان خواهد رسید.

البته میزان پرداخت در دهک مختلف درآمدی متفاوت است به گونه ای که دهک های درآمدی اول که حقوق کمتری دارند بیش از 80 هزار تومان دریافت می کنند و این رقم با افزایش دهک درآمدی کاهش می یابد.

لازم به ذکر است براساس آخرین آمار مرکز آمار تمام کارمندان و کارگران جزء هفت دهک اول درآمدی کشور قرار می گیرند و یارانه به آنها تعلق خواهد گرفت.

گزارش ایرنا حاکی است میزان یارانه نقدی قبل از اصلاح قیمت ها از طرق کارت های اعتباری در اختیار مردم قرار می گیرد تا با اصلاح قیمت ها مردم به موقع قدرت استفاده از این وجوه را داشته باشند.

برهمین اساس هرخانواده در زمان های مقرر به نسبت صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی قابلیت برداشت وجوه یارانه نقدی را خواهد داشت. این بدین معنی است که خانواده ای که انرژی بیشتری مصرف می کنند سهم بیشتری از 80 هزار تومان یارانه نقدی آنان صرف پرداخت بهای انرژی خواهد شد و خانوارهایی که صرفه جویی مناسبی دارند می توانند از یارانه در نظر گرفته شده جهت سایر مصارف استفاده کنند. گفتنی است پرداخت یارانه نقدی در مقاطع سه ماه صورت خواهد گرفت.

بدین ترتیب گام موثری در جهت تحقق عدالت اقتصادی ،جلوگیری از پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد و هدایت منابع کشور در جهت افزایش رفاه دهک های درآمدی پایین کشور برداشته خواهد شد.

منبع : rajanews.com

 امیدوارم این طرح به صورت کامل و دو طرفه اجرا شه!!! نه اینکه از یه طرف قیمتا برن بالا و از طرف دیگه هیچ یارانه ای ندن!!!


دسته ها :
يکشنبه هجدهم 12 1387
X