دوری عشق های کوچک را از بین میبرد ولی به عشق های بزرگ عظمت میبخشد مثل باد که کبریت را خاموش میکند ولی شعله های اتیش را بزرگتر میکند.
دسته ها : Payamak
پنج شنبه دهم 11 1387
X